Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:Với a = 3131; b = 31, tính giá trị của các biểu thức:a + b = ………..    a x b = ……….. a – b = ………..    a : b = ………..


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 4 / Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:Với a = 3131; b = 31, tính giá trị của các biểu thức:a + b = ………..    a x b = ……….. a – b = ………..    a : b = ………..Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *