Viết chữ số thích hợp vào ô trống để:a) 918  chia hết cho 9.b) 51  chia hết cho 9.c) 130  chia hết cho 3.


Câu hỏi:

Đúng ghi Đ, sai ghi S.a) Những số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3. Luyện tập chung hay nhất tại VietJackb) Số 11 123 chia hết cho 3 Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3. Luyện tập chung hay nhất tại VietJackc) Số 456 789 không chia hết cho 3 Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3. Luyện tập chung hay nhất tại VietJackd) Số 10 680 chia hết cho cả 2, 3 và 5. Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3. Luyện tập chung hay nhất tại VietJack

Trả lời:

Hướng dẫn giải:a) Những số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3. Luyện tập chung hay nhất tại VietJackb) Số 11 123 chia hết cho 3 Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3. Luyện tập chung hay nhất tại VietJackGiải thích: 11 123 có tổng các chữ số 1 + 1 + 1 + 2 + 3 = 8 không chia hết cho 3.c) Số 456 789 không chia hết cho 3 Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3. Luyện tập chung hay nhất tại VietJackd) Số 10 680 chia hết cho cả 2, 3 và 5. Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3. Luyện tập chung hay nhất tại VietJackGiải thích: 10 680 tận cùng bằng 0 nên chia hết cho cả 2 và 5.10 680 có: 1 + 0 + 6 + 8 + 0 = 15 chia hết cho 3 nên chia hết cho 3.Vậy 10 680 chia hết cho cả 2, 3 và 5. 

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *