(VBT) Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 64 Bài 56: Giới thiệu tiền Việt Nam | Kết nối tri thức


Giải vở bài tập Toán lớp 2 trang 64 Bài 56 Giới thiệu tiền Việt Nam

Video giải vở bài tập Toán lớp 2 trang 64 Bài 56 Giới thiệu tiền Việt Nam – Kết nối tri thức

Bài 56 Tiết 1 trang 64 Tập 2

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 64 Bài 1Số?

 bài 56

Trả lời: 

Em đếm số đồng tiền có trong mỗi hình và được kết quả như sau:

bài 56

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 64 Bài 2Khoang vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Mẹ đi chợ mua hành hết 500 đồng. Hỏi mẹ chọn một đồng tiền nào sau đây để trả người bán?

bài 56

Trả lời:

Mẹ mua hành hết 500 đồng nên mẹ phải chọn tờ tiền ghi số 500 đồng. Em khoanh vào đáp án C.

bài 56

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 64 Bài 3Đ, S?

Mai và Mi tiết kiệm được số tiền như sau:

bài 56

bài 56

Trả lời:

Em thấy Mai có 1 tờ 100 đồng, 3 tờ 200 đồng và 1 tờ 500 đồng. Vậy Mai có tất cả 1 + 3 + 1 = 5 tờ tiền.

Mi có 1 tờ 100 đồng, 2 tờ 200 đồng và 3 tờ 500 đồng. Vậy Mi có tất cả 1 + 2 + 3 = 6 tờ tiền.

 Em làm như sau:

bài 56

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *