(VBT) Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 51, 52, 53: Các số từ 111 đến 200 | Chân trời sáng tạo


Giải vở bài tập Toán lớp 2 trang 51, 52, 53 Các số từ 111 đến 200

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 51 Bài 1Viết (theo mẫu)

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 51, 52, 53 Các số từ 111 đến 200 - Chân trời sáng tạo

Em đếm theo trăm, chục, đơn vị và điền như sau:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 51, 52, 53 Các số từ 111 đến 200 - Chân trời sáng tạo

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 51 Bài 2Nối (theo mẫu)

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 51, 52, 53 Các số từ 111 đến 200 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Mỗi vạch trên tia số cách đều nhau 1 đơn vị. Để điền đúng em có thể hoàn thiện các số trên trục số, sau đó nối cho chính xác.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 51, 52, 53 Các số từ 111 đến 200 - Chân trời sáng tạo

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 52 Bài 3: Viết số vào chỗ chấm (theo mẫu)

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 51, 52, 53 Các số từ 111 đến 200 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Dãy các số cần điền là các số tự nhiên liên tiếp

+ Dãy thứ nhất: các số từ 135 đến 145 (từ phải vòng sang trái)

+ Dãy thứ hai: các số từ 173 đến 183 (từ trái vòng sang phải) 

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 51, 52, 53 Các số từ 111 đến 200 - Chân trời sáng tạo

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 52 Bài 4: Viết số vào chỗ chấm (theo mẫu)

Mẫu:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 51, 52, 53 Các số từ 111 đến 200 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Ta phân tích các số theo trăm, chục, đơn vị, ta có:

157 = 100 + 50 + 7                                               143 = 100 + 40 + 3

128 = 100 + 20 +8                                               169 = 100 + 60 + 9

Em điền như sau:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 51, 52, 53 Các số từ 111 đến 200 - Chân trời sáng tạo

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 53 Bài 5a) Viết số vào chỗ chấm.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 51, 52, 53 Các số từ 111 đến 200 - Chân trời sáng tạo

b) Sắp xếp các số 167, 162, 165, 169 theo thứ tự từ lớn đến bé.

c) Tô màu vào con thỏ có số lớn nhất.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 51, 52, 53 Các số từ 111 đến 200 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

a) Mỗi số trên tia số cách nhau 1 đơn vị, em điền được như sau:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 51, 52, 53 Các số từ 111 đến 200 - Chân trời sáng tạo

b) Em so sánh rồi sắp xếp các số 167, 162, 165, 169 theo thứ tự từ lớn đến bé như sau:

162, 165, 167, 169.

c) Vì số 200 là số lớn nhất nên em tô màu con thỏ mang số 200.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 51, 52, 53 Các số từ 111 đến 200 - Chân trời sáng tạo

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 53 Bài 6Nối hai hình mà nếu ghép chúng lại ta được hình vuông.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 51, 52, 53 Các số từ 111 đến 200 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Ta ghép lại được hình vuông có dạng:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 51, 52, 53 Các số từ 111 đến 200 - Chân trời sáng tạo

Em quan sát các hình và nối được như sau:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 51, 52, 53 Các số từ 111 đến 200 - Chân trời sáng tạo

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *