(VBT) Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 14, 15, 16 Bài 41: Phép chia | Kết nối tri thức


Giải vở bài tập Toán lớp 2 trang 14, 15, 16 Bài 41 Phép chia

Video giải vở bài tập Toán lớp 2 trang 14, 15, 16 Bài 41 Phép chia – Kết nối tri thức

Bài 41 Tiết 1 trang 14 – 15 Tập 2

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 14 Bài 1Nối (theo mẫu).

bài 41

Trả lời:

– Có 3 đèn ông sao, mỗi đèn có 5 cánh, tức là 5 cánh được lấy 3 lần nên em có phép nhân: 5 × 3 = 15

– Có 15 cánh sao, mỗi đèn ông sao có 5 cánh, nên ta có phép chia: 15 : 5 = 3

– Có 15 bông hoa, dán đều vào 3 đèn ông sao, nên ta có phép chia: 15 : 3 = 5. Vậy mỗi đèn ông sao có 5 bông hoa.  

bài 41
 

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 15 Bài 2Số?

bài 41

a) 

bài 41

b) 

bài 41

c) 

bài 41

Trả lời:

a)

bài 41

b) 

bài 41

c) 

bài 41

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 15 Bài 3Số?

bài 41 

Trả lời:

Em thấy: 2 × 3 = 6 

Do đó: 6 : 2 = 3; 6 : 3 = 2 nên em có thể điền vào ô trống như sau:

bài 41

Bài 41 Tiết 2 trang 15 – 16 Tập 2

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 15 Bài 1Số?

a) 

bài 41 

b) 

bài 41 

Trả lời:

Thực hiện các phép tính theo cột, em được kết quả như sau:

a) 

bài 41 

b)

bài 41 

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 15 Bài 2Số?

bài 41

Trả lời:

a) Có: 2 × 6 = 12 nên 2 cm × 6 = 12 cm, số cần điền vào ô trống là 12

12 : 2 = 6 nên 12 cm : 2 = 6 cm, số cần điền vào ô trống là 6

18 : 2 = 9 nên 18 cm : 2 = 9 cm, số cần điền vào ô trống là 9

b) 2 × 5 = 10 nên 2 kg × 5 = 10 kg, số cần điền vào ô trống là 10

10 : 2 = 5 nên 10 kg : 2 = 5 kg, số cần điền vào ô trống là 5

16 : 2 = 8 nên 16 kg : 2 = 8 kg, số cần điền vào ô trống là 8

c) 2 × 7 = 14 nên 2 l × 7 = 14 l, số cần điền vào ô trống là 14

14 : 2 = 7 nên 14 l : 2 = 7 l, số cần điền vào ô trống là 7

20 : 2 = 10 nên 20 l : 2 = 10 l, số cần điền vào ô trống là 10

Em điền được như sau: 

bài 41

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 16 Bài 3Số?

a) Chia băng giấy dài 6 cm thành 3 phần bằng nhau. Hỏi mỗi phần dài bao nhiêu xăng – ti – mét?

bài 41

bài 41 

b) Chia băng giấy dài 6 cm thành 2 phần bằng nhau. Hỏi mỗi phần dài bao nhiêu 

xăng – ti – mét?

bài 41 

 

bài 41 

Trả lời:

a) Băng giấy dài 6 cm, chia đều thành 3 phần bằng nhau nên ta có phép chia: 6 : 3 = 2

Bài giải

                                                                 bài 41 

b) Chia băng giấy dài 6 cm thành 2 phần bằng nhau nên ta có phép chia: 6 : 2 = 3

Bài giải

bài 41

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 16 Bài 4Rô – bốt chia 15 l nước mắm vào các can, mỗi can 5 l. Hỏi được bao nhiêu can nước mắm như vậy?

bài 41

Trả lời:

Chia 15 l nước mắm vào các can, mỗi can 5 l nên ta có phép chia: 15 : 5 = 3

Bài giải

Có số can nước mắm như vậy là:

15 : 5 = 3 (can)

Đáp số: 3 can.

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *