(VBT) Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 13: Thừa số – Tích | Chân trời sáng tạo


Giải vở bài tập Toán lớp 2 trang 13 Thừa số – Tích

Video giải vở bài tập Toán lớp 2 trang 13 Thừa số – Tích – Chân trời sáng tạo

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 13 Bài 1Nối (theo mẫu)

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 13 Thừa số - Tích - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Em nối các thành phần của phép nhân tương ứng với ô Thừa số hoặc Tích.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 13 Thừa số - Tích - Chân trời sáng tạo

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 13 Bài 2Viết (theo mẫu)

Mẫu:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 13 Thừa số - Tích - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

7 x 3 = 21

7 và 3 là các thừa số,

21 là tích.

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 13 Bài 3Viết phép nhân.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 13 Thừa số - Tích - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Trong phép tính nhân:

Những số nhân với nhau gọi là Thừa số,

Kết quả của phép tính nhân gọi là Tích.

5 x 2 = 10                                                    3 x 8 = 24

6 x 5 = 30                                                    4 x 9 = 36

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *