(VBT) Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 123: Kiểm tra | Chân trời sáng tạo


Giải vở bài tập Toán lớp 2 trang 123 Kiểm tra

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 123 Bài 1Viết số:

a) Số gồm 8 trăm và 8 chục được viết là: …………………………..

b) Số gồm 5 trăm và 8 đơn vị được viết là: …………………………

Trả lời:

a) Số gồm 8 trăm và 8 chục được viết là: 880.

b) Số gồm 5 trăm và 8 đơn vị được viết là: 508.

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 123 Bài 2Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

a) 603 =……………………………………………………………..

b) 750 = …………………………………………………………….

Trả lời:

a) 603 = 600 + 0 + 3

b) 750 = 700 + 50 + 0 

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 123 Bài 3Viết số 776, 205, 250, 767 theo thứ tự từ bé đến lớn.

………………………………………………………………………

Trả lời:

Xếp các số đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn, em được:

205, 250, 767, 776

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 123 Bài 4Khoanh vào chữ cái đặt trước cây trả lời đúng.

a) Cái bảng lớp em có chiều dài 3…

Tên đơn vị thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

 

b) Một hình tam giác có kích thước mỗi đoạn thẳng đều bẳng nhau và bằng 5 cm, Vậy tổng độ dài các đoạn thẳng là:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 123 Kiểm tra - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

a) Cái bảng lớp em có chiều dài 3 m

Tên đơn vị thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

B. m

b) Một hình tam giác có kích thước mỗi đoạn thẳng đều bẳng nhau và bằng 5 cm, Vậy tổng độ dài các đoạn thẳng là: 5 cm + 5 cm + 5 cm = 15 cm.

Em chọn đáp án C. 15 cm

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *