Trong các số : 60 ; 24 ; 135 ; 5423 ; 67 450 ; 670 ; 401 302.a) Các số chia hết cho 2 là : ………………b) Các số không chia hết cho 2 là: ……………


Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:Một lớp học có ít hơn 35 học sinh và nhiều hơn 29 học sinh. Cô giáo chia đều thành các nhóm, mỗi nhóm có 2 học sinh hoặc 5 học sinh thì không thừa, không thiếu bạn nào. Tìm số học sinh của lớp học đó.Trả lời: Lớp học đó có ……………… học sinh

Trả lời:

Hướng dẫn giải:Trả lời: Lớp học đó có 30 học sinh.Giải thích:Vì chia số học sinh thành các nhóm, mỗi nhóm có 2 hoặc 5 học sinh thì không thừa, không thiếu.Tức là số học sinh vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 hay số học sinh phải là số có tận cùng bằng 0.Số học sinh lớn hơn 29 và nhỏ hơn 35.Chỉ có số 30 thỏa mãn các điều kiện trên nên lớp học có 30 học sinh. 

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *