Trong các số: 2229; 2050; 4365; 3576 số nào vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3


Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính:a, 278091 + 530162b, 709253 – 234751c, 11760 : 42 

Trả lời:

a, 278091 + 530162b, 709253 – 234751c, 11760 : 42

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *