Tổng tuổi của mẹ và con là 36 tuổi, biết tuổi của con bằng 1/3 tuổi của mẹ. Hỏi mẹ hơn con bao nhiêu tuổi?


Câu hỏi:

Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất đựng ít thùng thứ hai 24 lít dầu. 5 lần thùng thứ nhất bằng 3 lần thùng thứ hai. Hỏi mỗi thùng đựng bao nhiêu lít dầu?

Trả lời:

Hiệu hai thùng là: 24 lítThùng thứ nhất x 5 = thùng thứ hai x 3Thùng thứ nhất = thùng thứ hai x 3 : 5Hay thùng thứ nhất = 3/5 thùng thứ haiVẽ sơ đồ:Thùng 1: |——-|——-|——-|
Thùng 2: |——-|——-|——-|——-|——-|Hiệu số phần bằng nhau là: 5 – 3 = 2 (phần)Thùng thứ nhất đựng số lít dầu là: 24 : 2 x 3 = 36 (lít)Thùng thứ hai đựng số lít dầu là: 36 + 24 = 60 (lít)

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *