Tổng của hai số là 42. Tìm hai số đó, biết rằng nếu số lớn giảm 6 lần thì được số bé.


Câu hỏi:

Hằng và Nga có tất cả 12 cái tem. Số tem của Nga bằng 1/2 số tem của Hằng. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu cái tem?

Trả lời:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: 1 + 2 = 3 (phần)Giá trị của mỗi phần là: 12 : 3 = 4 (cái tem)Hằng có số cái tem là: 4 x 2 = 8 (cái tem)Nga có số cái tem là: 4 x 1 = 4 (cái tem)Đáp số: Hằng 8 cái tem, Nga 4 cái tem

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *