Tổng của 53 640 và 8 290 là: A. 61 830 B. 61 930 C. 51 930 D. 60 930Câu hỏi: Tổng của 53 640 và 8 290 là: A. 61 830 B. 61 930 C. 51 930 D. 60 930 Trả lời: Đáp án đúng là: B ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *