Tổng các ước có giá trị nhỏ hơn -10 hoặc lớn hơn 10 của 42 là:


Câu hỏi:

Số các cặp ước có tổng bằng 3 của 36 là:

A. 4;

B. 3;

C. 2;

D. 5.

Đáp án chính xác

Trả lời:

Đáp án đúng là: D
Ta có các ước dương của 36 là: 1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36. Do đó các ước của 36 là: 1; -1; 2; -2; 3; -3; 4; -4; 6; -6; 9; -9; 12; -12; 18; -18; 36; -36.
Ta thấy: 3 = 2 + 1 = 4 + (-1) = 6 + (-3) = 9 + (-6) = 12 + (-9).
Vậy có 5 cặp ước

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *