Tổng các số lớn hơn 0 vừa là bội của 5 vừa là ước của 60 là:


Câu hỏi:

Tổng các số lớn hơn 0 vừa là bội của 5 vừa là ước của 60 là:

A. 80;

B. 140;

Đáp án chính xác

C. 70;

D. 60.

Trả lời:

Đáp án đúng là: B
Lần lượt nhân 5 với 0; 1; 2; 3; 4; 5;… ta được các bội tự nhiên của 5 là: 0; 5; 10; 15; 20; 25;…do đó các bội của 5 là: 0; 5; -5; 10; -10; 15; -15; 20; -20; 25; -25; 30; -30; 35; -35;…
Ta có các ước dương của 60 là: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20; 30; 60. Do đó các ước của 60 là: 1; -1; 2; -2; 3; -3; 4; -4; 5; -5; 6; -6; 10; -10; 12; -12; 15; -15; 20; -20; 30; -30; 60; -60.
Các số vừa là bội của 5, vừa là ước của 60 là: 5; -5; 10; -10; 15; -15; 20; -20; 30; -30; -60; 60.
Các số lớn hơn 0 vừa là bội của 5 vừa là ước của 60 là: 5; 10; 15; 20; 30; 60.
Tổng các số lớn hơn 0 vừa là bội của 5 vừa là ước của 60 là:
5 + 10 + 15 + 20 + 30 + 60 = 140

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *