Tổng 3 số bằng 74, nếu lấy số thứ 2 chia cho số thứ nhất, và lấy số thứ 3 chia cho số thứ 2 đều được thương là 2 dư 1. Tìm mỗi số đó.


Câu hỏi:

Anna cộng các số tự nhiên từ 1 đến một số nào đó 1+2+3+…. đang làm thi mẹ gọi ăn cơm. Ăn song Anna quay lại làm tiếp thì bị Chó Con xé tan tờ giấy nháp, thế là không nhớ kết quả nữa. Giận quá Anna bắt đền Chó Con. Các bạn giúp họ với, chỉ biêt rằng kết quả cuối cùng là một số có hai chữ số và các số này giống nhau. hỏi chữ số đó có thể là chữ số nào? (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 8

Trả lời:

B và C
Đây là một dãy số cách đều từ 1, 2 ,… Nên tổng của dẫy là tích của hai số tự nhiên liên tiếp chia cho 2.Như vậy tích của hai số tự nhiên liên tiếp = tổng của dãy số x2
Theo đề bài tổng là số có 2 chữ số giống nhau
Tích của 2 thừa số lần lượt là 22,44,66,88,110,132,154,176,198
Trong đó chỉ có 110=10×11
132=11×12 là tích của hai số tự nhiên Liên tiếp.Tổng cần tìm là 55 và 66.Chữ số cần tìm ở tổng là 5 và 6

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *