Toàn chia cho Dũng 1/2 số bi của mình, Dũng lấy 1/3 số bi nhận được chia cho Bình rồi chia cho Bình thêm 2 bi. Bình lấy số bi nhận được chia cho Minh 2 bi và còn lại 4 bi, Hỏi trước khi chia cho các bạn Toàn có bao nhiêu viên bi?


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 4 / Toàn chia cho Dũng 1/2 số bi của mình, Dũng lấy 1/3 số bi nhận được chia cho Bình rồi chia cho Bình thêm 2 bi. Bình lấy số bi nhận được chia cho Minh 2 bi và còn lại 4 bi, Hỏi trước khi chia cho các bạn Toàn có bao nhiêu viên bi?Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *