Tính (theo mẫu):Mẫu: 5 x (10 – 4)Cách 1:5 x (10 – 4) = 5 x 6 = 30Cách 2:5 x (10 – 4) = 5 x 10 – 5 x 4 = 50 – 20 = 30a) 3 x (20 – 5)b) 20 x (40 – 1)Câu hỏi: Tính (theo mẫu):Mẫu: 5 x (10 – 4)Cách 1:5 x (10 – 4) = 5 x 6 = 30Cách 2:5 x (10 – 4) = 5 x 10 – 5 x 4 = 50 – 20 = 30a) 3 x (20 – 5)b) 20 x (40 – 1) Trả lời: Hướng dẫn giải:a) …Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *