Tính nhẩm:5000 + 7000 = ……….37 000 – 6000 = ……….4000 x 5 = ……….48 000 : 6 = ……….Câu hỏi: Tính nhẩm:5000 + 7000 = ……….37 000 – 6000 = ……….4000 x 5 = ……….48 000 : 6 = ………. Trả lời: Hướng dẫn giải:5000 + 7000 = 12 000 37 000 – 6000 = 31 0004000 x 5 = 20 00048 000 : 6 = 8000Cách nhẩm:5 + 7 = 12 nên 5000 …Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *