Tính nhẩm 32 + 7 + 8     54 + 7 + 3     1 + 16 + 9     96 + 40 + 4Câu hỏi: Tính nhẩm 32 + 7 + 8     54 + 7 + 3     1 + 16 + 9     96 + 40 + 4 Trả lời: 32 + 7 + 8 = (32 + 8) + 7 = 40 + 7 = 47 54 + 7 + 3 = 54 + (7 …Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *