Tính giá trị của biểu thức. 125 : m với m = 5


Câu hỏi:

Chọn giá trị của biểu thức 35 + 5 × a trong mỗi trường hợp sau.
Chọn giá trị của biểu thức 35 + 5 × a trong mỗi trường hợp sau (ảnh 1)

Trả lời:

Với a = 2, giá trị biểu thức 35 + 5 × a là:
35 + 5 × a = 35 + 5 × 2 = 45
Với a = 5, giá trị biểu thức 35 + 5 × a là:
35 + 5 × a = 35 + 5 × 5 = 60
Với a = 7, giá trị biểu thức 35 + 5 × 7 là:
35 + 5 × a = 35 + 5 × 7 = 70
Với a = 6, giá trị biểu thức 35 + 5 × 6 là:
35 + 5 × a = 35 + 5 × 6 = 65
Ta nối như sau:
Chọn giá trị của biểu thức 35 + 5 × a trong mỗi trường hợp sau (ảnh 1)

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *