Tính bằng cách thuận tiện nhất:a. 17 x 543 + 83 x 543b. 318 x 963 + 682 x 963


Câu hỏi:

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:Một hình chữ nhật có chiều dài là a và chiều rộng là b. Gọi S là diện tích hình chữ nhật đó.a) Công thức tính diện tích của hình chữ nhật là: S = ……………b) Khi a = 5m và b = 4m thì diện tích của hình chữ nhật là: ………………c) Khi a = 14dm và b = 7dm thì diện tích của hình chữ nhật là: ……………

Trả lời:

Hướng dẫn giải:a) Công thức tính diện tích của hình chữ nhật là: S = a x bb) Khi a = 5m và b = 4m thì diện tích của hình chữ nhật là: S=5x4=20m2c) Khi a = 14dm và b = 7dm thì diện tích của hình chữ nhật là: S=14x7=98dm2

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *