Tính bằng cách thuận tiện :a) 496 + 66 + 534 + 4b) 213 + 161 + 417 + 209c) 122 + 54 + 246 + 178Câu hỏi: Tính bằng cách thuận tiện :a) 496 + 66 + 534 + 4b) 213 + 161 + 417 + 209c) 122 + 54 + 246 + 178 Trả lời: Hướng dẫn giải:a) 496 + 66 + 534 + 4 = (496 + 4) + (66 + 534) = 500 + 600 = 1100b) …Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *