Tìm x:a. x x 6 = 972b. 7332 : x = 12.Câu hỏi: Tìm x:a. x x 6 = 972b. 7332 : x = 12. Trả lời: Hướng dẫn giải:a.x x 6 = 972x = 972 : 6x = 162b.7332 : x = 12x = 7332 : 12x = 611 ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *