Tìm x:a, x – 8641 = 3123b, 7435 : x = 5Câu hỏi: Tìm x:a, x – 8641 = 3123b, 7435 : x = 5 Trả lời: a, x – 8641 = 3123x = 3123 + 8641x = 11764b, 7435 : x = 5x = 7435 : 5x = 1487 ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *