Tìm x:a, 38 x x = 12 958b, x : 255  =  105Câu hỏi: Tìm x:a, 38 x x = 12 958b, x : 255  =  105 Trả lời: a, 38 x x = 12 958x = 12958 : 38x = 341b, x : 255  =  105x = 105 x 255x = 26775 ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *