Tìm x, y biết:a, 7875 : x = 45b, y : 12  =  352Câu hỏi: Tìm x, y biết:a, 7875 : x = 45b, y : 12  =  352 Trả lời: a, 7875 : x = 45x = 7875 : 45x = 7875 : 45b, y : 12  =  352y = 352 x 12y = 4224 ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *