Tìm x biết x+114=57Câu hỏi: Tìm x biết x+114=57 A. 914 Đáp án chính xác B. 114 C. 1114 D. 12 Trả lời: x+114=57 x=57−114 x=914 Đáp án cần chọn là: A ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *