Tìm x biết : 518−x−724=0

Câu hỏi:

Tim x biết:

2:x+56=34

Trả lời:

Điều kiện 

x0
2:x+56=342:x+56=342:x+56=342x=19122x=112x=2419x=24====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====

Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *