Tìm x :a. x – 7182 = 3408b. 6235 – x = 4829Câu hỏi: Tìm x :a. x – 7182 = 3408b. 6235 – x = 4829 Trả lời: a. x – 7182 = 3408x = 3408 + 7182  x = 10590   b. 6235 – x = 4829x = 6235 – 4829x = 1406 ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *