Tìm x a) 46 874 – x = 1465b) x – 1489 = 74 660Câu hỏi: Tìm x a) 46 874 – x = 1465b) x – 1489 = 74 660 Trả lời: a) 46 874 – x = 1465x = 46 874 – 1465x = 45409b) x – 1489 = 74 660x = 74 660+1489x = 76149 ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** …Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *