Tìm số trung bình cộng của các số. a) 815 và 729 b) 241; 135 và 215 c) 140; 210; 160 và 290


Câu hỏi:

Biểu đồ sau thể hiện chiều cao của bạn Hương được đo vào đầu mỗi năm học
Media VietJack

a) Sau mỗi năm Hương có tăng chiều cao không?
b) Viết dãy số liệu về chiều cao của Hương theo thứ tự từng năm.
c) Sau mỗi năm chiều cao của Hương tăng lần lượt bao nhiêu xăng-ti-mét?
d) Trung bình mỗi năm Hương tăng chiều cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

Trả lời:

Lời giải
a) Sau mỗi năm Hương có tăng chiều cao.
b) Viết dãy số liệu về chiều cao của Hương theo thứ tự từng năm:
122 cm; 127 cm; 132 cm; 140 cm.
c) Từ năm Lớp 1 đến năm Lớp 2 chiều cao của Hương tăng là: 127 – 122 = 5 cm.
Từ năm Lớp 2 đến năm Lớp 3 chiều cao của Hương tăng là: 132 – 127 = 5 cm.
Từ năm Lớp 3 đến năm Lớp 4 chiều cao của Hương tăng là: 140 – 132 = 8 cm.
Sau mỗi năm chiều cao của Hương tăng lần lượt là:
5 cm; 5 cm; 8 cm.
d) Trung bình mỗi năm Hương tăng chiều cao số xăng-ti-mét là:
(5 + 5 + 8) : 3 = 6 cm.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *