Tìm số có 9 chữ số trong đó lớp triệu là số bé nhất có 3 chữ số, lớp nghìn hơn lớp triệu 357 đơn vị, lớp đơn vị kém lớp nghìn 143 đơn vị.


Câu hỏi:

Viết 3 số tiếp theo vào dãy số cho thích hợp:a, 1, 2, 3, 6, 11, …, …., ….b, 1, 3, 7, 15, 31, …., ….., …..c, 1, 3, 14, 28, 55, …., …., …..

Trả lời:

a, 1, 2, 3, 6, 11, …, …., ….Quy luật: Nhận thấy3 = 0 + 1 + 26 = 1 + 2 + 311 = 2 + 3 + 6Nên 3 số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:3 + 6 + 11 = 206 + 11 + 20 = 3711 + 20 + 37 = 68b, 1, 3, 7, 15, 31, …., ….., …..Quy luật: Nhận thấy:1 + 2 = 33 + 4 = 77 + 8 = 1515 + 16 = 31Và 4 : 2 = 2; 8 : 4 = 2; 16 : 8 = 2Nên 3 số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:31 + 16 x 2 = 6363 + 32 x 2 = 127127 + 64 x 2 = 255c, 1, 3, 14, 28, 55, …., …., …..Quy luật: Nhận thấy:1 + 3 + 10 = 141 + 3 + 14 + 10 = 283 + 14 + 28 + 10 = 55Nên 3 số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:14 + 28 + 55 + 10 = 10728 + 55 + 107 + 10 = 20055 + 107 + 200 + 10 = 372

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *