Tìm một số có ba chữ số, biết rằng số đó chia cho 2 dư 1 chia hết cho 3 chia 5 dư 3 và nếu đọc xuôi hay đọc ngược thì giá trị của số đó không đồi.


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 5 / Tìm một số có ba chữ số, biết rằng số đó chia cho 2 dư 1 chia hết cho 3 chia 5 dư 3 và nếu đọc xuôi hay đọc ngược thì giá trị của số đó không đồi.Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *