Tìm hai số chẵn có tổng bằng 200 và giữa chúng có 4 số lẻ ?


Câu hỏi:

Hai người thợ dệt dệt được 270 m vải. Nếu người thứ nhất dệt thêm 12m và người thứ hai dệt thêm 8 m thì người thứ nhất sẽ dệt nhiều hơn người thứ hai 10 m. Hỏi mỗi người đã dệt được bao nhiêu mét vải?

Trả lời:

Nếu dệt thêm thì tổng số vải hai người thợ dệt được là:270 + 12 + 8 = 290 (m)Nếu dệt thêm, người thứ nhất dệt được số mét vải là:(290 + 10) : 2 = 150 (m)Ban đầu, người thứ nhất dệt được số mét vải là:150 – 12 = 138 (m)Ban đầu, người thứ hai dệt được số mét vải là:270 – 138 = 132 (m)Đáp số: Người thứ nhất: 138m và người thứ hai: 132m

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *