Tìm hai số, biết hiệu của hai là 62 280 số và số thứ nhất gấp 6 lần số thứ hai.


Câu hỏi:

Tìm hai số tự nhiên, biết trung bình cộng của chúng là 120 và 1/3 số thứ nhất bằng 1/7 số thứ hai.

Trả lời:

Tổng hai số là:120 x 2 = 240Vì 1/3 số thứ nhất bằng 1/7 số thứ hai nên số thứ nhất bằng 3/7 số thứ hai.Tổng số phần bằng nhau:3 + 7 = 10 (phần)Giá trị một phần:240 : 10 = 24Số thứ nhất là:24 x 3 = 72Số thứ hai là:24 x 7 = 168Đáp số: 72 và 168

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *