Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each of the following questions.I’d like to see him in my office the moment he will arrive


Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each of the following questions.I’d like to see him in my office the moment he will arrive

A. to see 

B. in 

C. office

D. will arrive

Đáp án chính xác

Trả lời:

Đáp án là D.will arrive => arrives Sau các trạng từ chỉ thời gian: as soon as/ before/ after/ when/ the moment không được dùng thì tương lai đơn mà phải dùng hiện tại đơn. Câu này dịch như sau: Tôi muốn gặp anh ta khi anh ta đến. 

====== =====

 1. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from others

  Câu hỏi:

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from others

  A. sorry

  Đáp án chính xác

  B. correct

  C. commit

  D. corrupt

  Trả lời:

  Đáp án là A.
  sorry /ˈsɒri/
  correct /kəˈrekt/
  commit /kəˈmɪt/
  corrupt /kəˈrʌpt/
  => Câu A phát âm là /ɒ/ còn lại phát âm là /ə/ 

  ====== =====

 2. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from others

  Câu hỏi:

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from others

  A. dessert 

  B. dissolve

  C. possess

  D. assist

  Đáp án chính xác

  Trả lời:

  Đáp án là D.
  dessert /dɪˈzɜːt/
  dissolve /dɪˈzɒlv/
  possess /pəˈzes/
  assist /əˈsɪst/
  => Câu D phát âm là/s/ còn lại phát âm là /z/ 

  ====== =====

 3. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

  A. physical 

  B. musical

  C. possible 

  D. domestic 

  Đáp án chính xác

  Trả lời:

  Đáp án là D.
  physical /ˈfɪzɪkl/
  musical /ˈmjuːzɪkl/
  possible /ˈpɒsəbl/
  domestic /dəˈmestɪk/
  => Câu D trọng âm 2 còn lại trọng âm 1 

  ====== =====

 4. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

  A. alive 

  Đáp án chính xác

  B. ancient 

  C. central 

  D. vacant

  Trả lời:

  Đáp án là A.
  alive /əˈlaɪv/
  ancient /ˈeɪnʃənt/
  central /ˈsentrəl/
  vacant /ˈveɪkənt/
  => Câu A trọng âm 2 còn lại trọng âm 1 

  ====== =====

 5. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each of the following questions.She wishes we didn't send her the candy yesterday because she's on a diet

  Câu hỏi:

  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each of the following questions.She wishes we didn’t send her the candy yesterday because she’s on a diet

  A. didn’t send

  Đáp án chính xác

  B. candy 

  C. because 

  D. on a

  Trả lời:

  Đáp án là A.didn’t send => hadn’t sent Cấu trúc ước trong quá khứ [ yesterday]: S + wish + S + had Ved/ V3 Câu này dịch như sau: Cô ấy ước gì chúng tôi đã không gửi kẹo cho cô ấy hôm qua vì cô áy đang ăn kiêng. 

  ====== =====

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top