Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.The summer course in English ________conversation, grammar and listening classes


Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.The summer course in English ________conversation, grammar and listening classes

A. contains 

B. concludes 

C. consists 

D. comprises 

Đáp án chính xác

Trả lời:

Đáp án là D.Contain:chứa đựng Conclude: kết luận Consist of = comprise: bao gồm Câu này dịch như sau: Khóa học tiếng Anh mùa hè bao gồm hô thoại, ngữ pháp và kỹ năng nghe. 

====== =====

 1. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from others

  Câu hỏi:

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from others

  A. sorry

  Đáp án chính xác

  B. correct

  C. commit

  D. corrupt

  Trả lời:

  Đáp án là A.
  sorry /ˈsɒri/
  correct /kəˈrekt/
  commit /kəˈmɪt/
  corrupt /kəˈrʌpt/
  => Câu A phát âm là /ɒ/ còn lại phát âm là /ə/ 

  ====== =====

 2. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from others

  Câu hỏi:

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from others

  A. dessert 

  B. dissolve

  C. possess

  D. assist

  Đáp án chính xác

  Trả lời:

  Đáp án là D.
  dessert /dɪˈzɜːt/
  dissolve /dɪˈzɒlv/
  possess /pəˈzes/
  assist /əˈsɪst/
  => Câu D phát âm là/s/ còn lại phát âm là /z/ 

  ====== =====

 3. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

  A. physical 

  B. musical

  C. possible 

  D. domestic 

  Đáp án chính xác

  Trả lời:

  Đáp án là D.
  physical /ˈfɪzɪkl/
  musical /ˈmjuːzɪkl/
  possible /ˈpɒsəbl/
  domestic /dəˈmestɪk/
  => Câu D trọng âm 2 còn lại trọng âm 1 

  ====== =====

 4. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

  A. alive 

  Đáp án chính xác

  B. ancient 

  C. central 

  D. vacant

  Trả lời:

  Đáp án là A.
  alive /əˈlaɪv/
  ancient /ˈeɪnʃənt/
  central /ˈsentrəl/
  vacant /ˈveɪkənt/
  => Câu A trọng âm 2 còn lại trọng âm 1 

  ====== =====

 5. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each of the following questions.I’d like to see him in my office the moment he will arrive

  Câu hỏi:

  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each of the following questions.I’d like to see him in my office the moment he will arrive

  A. to see 

  B. in 

  C. office

  D. will arrive

  Đáp án chính xác

  Trả lời:

  Đáp án là D.will arrive => arrives Sau các trạng từ chỉ thời gian: as soon as/ before/ after/ when/ the moment không được dùng thì tương lai đơn mà phải dùng hiện tại đơn. Câu này dịch như sau: Tôi muốn gặp anh ta khi anh ta đến. 

  ====== =====

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top