Mark the better A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word from the four words or phrases (A, B, C or D) choose the one that best completes the sentenceTristan felt _________to help Louise, because he had received so much assistance from her in the past


Câu hỏi:

Mark the better A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word from the four words or phrases (A, B, C or D) choose the one that best completes the sentenceTristan felt _________to help Louise, because he had received so much assistance from her in the past

A. necessary 

B. impressed 

C. voluntary 

D. obliged

Đáp án chính xác

Trả lời:

Đáp án là D.Necessary: cần thiết Impressed: ấn tượng Voluntary: tình nguyện Obliged: bắt buộc Cụm từ: feel obliged to Vo [ cảm thấy có trách nhiệm phải làm] Câu này dịch như sau: Tristan cảm thấy có trách nhiệm giúp đỡ Louise bởi vì anh ấy đã nhận nhiều ân huệ từ cô ấy trong quá khứ. 

====== =====

 1. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

  Câu hỏi:

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

  A. cholera 

  B. character 

  C. charcoal 

  Đáp án chính xác

  D. mechanic

  Trả lời:

  Đáp án là C.
  cholera /ˈkɒlərə/
  character /ˈkærəktər/
  charcoal /ˈtʃɑːkəʊl/
  mechanic /məˈkænɪk/
  Câu C phát âm là /tʃ/ còn lại phát âm là /k/ 

  ====== =====

 2. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

  Câu hỏi:

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

  A. apple 

  B. any 

  Đáp án chính xác

  C. applicant 

  D. absent

  Trả lời:

  Đáp án là B.
  apple /ˈæpl/
  any /ˈeni/
  applicant /ˈæplɪkənt/
  absent /ˈæbsənt/
  Câu B phát âm là /e/ còn lại phát âm là /æ/ 

  ====== =====

 3. Mark the better A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word about differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  Mark the better A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word about differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

  A. expression 

  B. vegetable 

  Đáp án chính xác

  C. instruction 

  D. promotion

  Trả lời:

  Đáp án là B.expression /ɪkˈspreʃn/ vegetable /ˈvedʒtəbl/ instruction /ɪnˈstrʌkʃn/ promotion /prəˈməʊʃn/Kiến thức : những danh từ tận cùng là “-sion, – tion” thì trọng âm rơi trước đó. Câu B trọng âm 1 còn lại trọng âm 2 

  ====== =====

 4. Mark the better A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word about differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  Mark the better A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word about differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

  A. discard 

  B. suspect 

  C. accuse 

  D. sentence

  Đáp án chính xác

  Trả lời:

  Đáp án là D.
  discard /dɪsˈkɑːd/ (v)
  suspect /səˈspekt/ (v)
  accuse /əˈkjuːz/ (v)
  sentence /ˈsentəns/ (v)
  Kiến thức: Động từ có 2 âm tiết => trọng âm 2; danh từ, tính từ có 2 âm tiết => trọng âm 1 

  ====== =====

 5. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each of the following questions.Had I been interested in that subject, I would try to learn more about it.

  Câu hỏi:

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each of the following questions.Had I been interested in that subject, I would try to learn more about it.

  A. Had I 

  B. in 

  C. try to learn 

  Đáp án chính xác

  D. about

  Trả lời:

  Đáp án là C.Cấu trúc câu điều kiện loại 3 đảo ngữ: Had + S + Ved/ V3 , S + would have Ved Try to learn => have tried to learn Câu này dịch như sau: Nếu tôi hứng thú với chủ đề đó, tôi sẽ tìm hiểu về nó nhiều hơn

  ====== =====

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top