Mark the better A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word about differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions


Câu hỏi:

Mark the better A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word about differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions

A. submissive 

B. deductive

C. attentive

D. relative

Đáp án chính xác

Trả lời:

Đáp án là D.
submissive /səbˈmɪsɪv/
deductive /dɪˈdʌktɪv/
attentive /əˈtentɪv/
relative /ˈrelətɪv/
Câu D trọng âm 1 còn lại trọng âm 2 

====== =====

 1. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

  A. sodium 

  Đáp án chính xác

  B. solid

  C. solitude

  D. solvent

  Trả lời:

  Đáp án là A.
  sodium /ˈsəʊdiəm/
  solid /ˈsɒlɪd/
  solitude /ˈsɒlɪtjuːd/
  solvent /ˈsɒlvənt/
  Câu A phát âm là /əʊ/ còn lại phát âm là /ɒ/ 

  ====== =====

 2. Mark the better A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word about differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  Mark the better A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word about differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

  A. attract 

  B. marry

  Đáp án chính xác

  C. demand

  D. connect

  Trả lời:

  Đáp án là B.
  attract /əˈtrækt/
  marry /ˈmæri/
  demand /dɪˈmɑːnd/
  connect /kəˈnekt/
  Câu B trọng âm 1 còn lại trọng âm 2 

  ====== =====

 3. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each of the following questions.We should also take into account a fact that unemployment causes poverty

  Câu hỏi:

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each of the following questions.We should also take into account a fact that unemployment causes poverty

  A. also 

  B. a 

  Đáp án chính xác

  C. that

  D. causes

  Trả lời:

  Đáp án là B.a => the Vì sau danh từ fact có mệnh đề bổ trợ nghĩ nên phải dùng mạo từ “the” Câu này dịch như sau: Chúng ta cũng nên quan tâm đến chi tiết rằng sự thất nghiệp gây nên nghèo đói. 

  ====== =====

 4. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each of the following questions.Whoever said this he must have been a liar because it is something that even a child knows to be true

  Câu hỏi:

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each of the following questions.Whoever said this he must have been a liar because it is something that even a child knows to be true

  A. he must 

  Đáp án chính xác

  B. something

  C. that

  D. be true

  Trả lời:

  Đáp án là A.he must => must mệnh đề danh ngữ: wh-word/ if / whether + S+ V = đóng vai trò của ngữ => Động từ theo sau luôn ở dạng số ít must là động từ chính của chủ ngữ whoever said this => chủ ngữ “he” thừa Câu này dịch như sau: Bất cứ ai nói điều này chắc chắn là người nói dối bởi vì thậm chí một đứa trẻ cũng biết đâu là sự thật. 

  ====== =====

 5. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each of the following questions.Your brother spoke in a more interesting way, even though he mentioned less details

  Câu hỏi:

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each of the following questions.Your brother spoke in a more interesting way, even though he mentioned less details

  A. in a more   

  B. way

  C. even

  D. less

  Đáp án chính xác

  Trả lời:

  Đáp án là D.less => fewer Vì less là so sánh hơn của little [ little + danh từ không đếm được ] Few + danh từ số nhiều [ details] => so sánh hơn là fewer Câu này dịch như sau: Anh của bạn nói theo phong cách thú vị hơn , mặc dù anh ấy đề cập ít chi tiết hơn

  ====== =====

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top