Chuyên đề Toán 12 Bài 2: Lôgarit có đáp án

Cho x,y>0 vàx2+4y2=12xy. Khẳng đinh nào sau đây đúng?

Câu hỏi: Cho x,y>0 vàx2+4y2=12xy. Khẳng đinh nào sau đây đúng? A. log2x+2y=log2x+log2y+1.  B. log2x+2y4=log2x−log2y.  C. log2x+2y=2+12log2x+log2y.  Đáp án chính xác D. 4log2x+2y=log2x+log2y. Trả lời: Vớix,y>0, ta có: x2+4y2=12xy⇔x+2y2=16xy                                                 ⇔log2x+2y2=log216xy                                                 ⇔2log2x+2y=4+log2x+log2y                                                  ⇔log2x+2y=2+12log2x+log2y.  Chọn C. ====== HOCVN.NET =====

Cho a, b, c, d là các số thực dương, khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu hỏi: Cho a, b, c, d là các số thực dương, khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. ac=bd⇔lnab=cd. B. ac=bd⇔lnalnb=dc. Đáp án chính xác C. ac=bd⇔lnalnb=cd. D. ac=bd⇔lnab=dc. Trả lời: Do a,b,c,d là các số thực dương, khác 1 nên ta có: ac=bd⇔clna=dlnb⇔lnalnb=dc. Chọn B. ====== HOCVN.NET =====

Với các số thực dương a,b bất kỳ, mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu hỏi: Với các số thực dương a,b bất kỳ, mệnh đề nào dưới đây đúng? A. log22a3b=1+3log2a−log2b. Đáp án chính xác B. log22a3b=1+13log2a−log2b.  C. log22a3b=1+3log2a+log2b.  D. log22a3b=1+13log2a+log2b. Trả lời: Ta có: log22a3b=log22a3−log2b=log22+log2a3−log2b=1+3log2a−log2b. Chọn A. ====== HOCVN.NET =====

Cho a,b  là các số thực dương thỏa mãn a≠1, a≠b và logab=3. Biến đổi biểu thức P=logbaba ta được

Câu hỏi: Cho a,b  là các số thực dương thỏa mãn a≠1, a≠b và logab=3. Biến đổi biểu thức P=logbaba ta được A. P=−5+33. B. P=−1+3. C. P=−1−3.  Đáp án chính xác D. P=−5–33. Trả lời: Ta có: P=logabalogaba=12logab−1logab−1=123−112logab−1=3−13−2=−1−3.  Chọn C. ====== HOCVN.NET =====

Biến đổi biểu thức P=loga2a10b2+logaab+logb3b−2 (với 0

Câu hỏi: Biến đổi biểu thức P=loga2a10b2+logaab+logb3b−2 (với 0<a≠1, 0<b≠1) ta được A. P = 2 B. P = 1 Đáp án chính xác C. P=3. D. P=2. Trả lời: Sử dụng các quy tắc biến đổi lôgarit ta có: P=loga2a10b2+logaab+logb3b−2    =12logaa10+logab2+2logaa−logab+3.−2logbb     =1210+2logab+21−12logab−6=1. Chọn B. ====== HOCVN.NET =====

Scroll to Top