Bộ đề minh họa môn Toán THPT Quốc gia năm 2022 (đề 6)

Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số \[f\left( x \right) = \cos 3x\] là

Câu hỏi: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số \[f\left( x \right) = \cos 3x\] là A.\[ – \frac{1}{3}\sin 3x + C.\] B.\[\frac{1}{3}\sin 3x + C.\] Đáp án chính xác C.\[ – 3\sin 3x + C.\] D.\[3\sin 3x + C.\] Trả lời: Lời giải: Chọn đáp án B Ta có \[\int {\cos 3xdx} …

Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số \[f\left( x \right) = \cos 3x\] là Read More »

Trong không gian Oxyz,cho mặt phẳng \[\left( P \right):x – 4y + 3z – 2 = 0.\] Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P)?

Câu hỏi: Trong không gian Oxyz,cho mặt phẳng \[\left( P \right):x – 4y + 3z – 2 = 0.\] Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P)? A.\[\vec n = \left( {0; – 4;3} \right).\] B.\[\vec n = \left( {1{\mkern 1mu} ;{\mkern 1mu} 4{\mkern 1mu} ;{\mkern 1mu} 3} \right).\] C.\[\vec n = …

Trong không gian Oxyz,cho mặt phẳng \[\left( P \right):x – 4y + 3z – 2 = 0.\] Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P)? Read More »

Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau:Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Câu hỏi: Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau:Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? A.\[\left( { – \infty ;1} \right).\] B.\[\left( {3; + \infty } \right).\] C.\[\left( {0;4} \right).\] D.\[\left( {1;3} \right).\] Đáp án chính xác Trả lời: Lời giải:Chọn đáp án DHàm số \(f\left( x \right)\) …

Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau:Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? Read More »

Tính đạo hàm của hàm số \[y = {\log _2}\sqrt {2x + 3} .\]

Câu hỏi: Tính đạo hàm của hàm số \[y = {\log _2}\sqrt {2x + 3} .\] A.\[y’ = \frac{2}{{2x + 3}}.\] B.\[y’ = \frac{1}{{2x + 3}}.\] C.\[y’ = \frac{2}{{\left( {2x + 3} \right)\ln 2}}.\] D.\[y’ = \frac{1}{{\left( {2x + 3} \right)\ln 2}}.\] Đáp án chính xác Trả lời: Chọn đáp án D Ta có \(y …

Tính đạo hàm của hàm số \[y = {\log _2}\sqrt {2x + 3} .\] Read More »

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ?

Câu hỏi: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ? A.\[y = {x^3} – 3x + 2.\] B.\[y = – {x^3} + 3x + 2.\] C.\[y = {x^3} – 3{x^2} + 2.\] D.\[y = – {x^3} – 3{x^2} + 2.\] Đáp án chính xác Trả lời: Lời …

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ? Read More »

Cho hai số phức \[{z_1} = 1 + 2i,{\rm{ }}{z_2} = 2 – 3i.\] Số phức \[w = {z_1} + {z_2}\] có phần thực bằng

Câu hỏi: Cho hai số phức \[{z_1} = 1 + 2i,{\rm{ }}{z_2} = 2 – 3i.\] Số phức \[w = {z_1} + {z_2}\] có phần thực bằng A.1. B.\[ – 1.\] C.\[ – i.\] D.3. Đáp án chính xác Trả lời: Lời giải: Chọn đáp án D Số phức \[w = {z_1} + {z_2} = …

Cho hai số phức \[{z_1} = 1 + 2i,{\rm{ }}{z_2} = 2 – 3i.\] Số phức \[w = {z_1} + {z_2}\] có phần thực bằng Read More »

Tích phân \[\int\limits_1^2 {\frac{{dx}}{{2x – 1}}} \] bằng

Câu hỏi: Tích phân \[\int\limits_1^2 {\frac{{dx}}{{2x – 1}}} \] bằng A.\[\frac{1}{2}\ln 3.\] Đáp án chính xác B.\[2\ln 3.\] C.\[ – \frac{1}{2}\ln 3.\] D.\[\ln 3.\] Trả lời: Chọn đáp án A Ta có \(\int\limits_1^2 {\frac{{dx}}{{2x – 1}}} = \left. {\frac{1}{2}\ln \left| {2x – 1} \right|} \right|_1^2 = \frac{1}{2}\ln 3\). ====== HOCVN.NET =====

Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau: Phương trình \[2f\left( x \right) – 11 = 0\] có số nghiệm thực là

Câu hỏi: Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau: Phương trình \[2f\left( x \right) – 11 = 0\] có số nghiệm thực là A.1. Đáp án chính xác B.2. C.3. D.0. Trả lời: Chọn đáp án A Đường thẳng \(y = \frac{{11}}{2}\) cắt đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\) …

Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau:

Phương trình \[2f\left( x \right) – 11 = 0\] có số nghiệm thực là Read More »

Scroll to Top