Bộ đề minh họa môn Toán THPT Quốc gia năm 2022 (đề 30)

Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng \(\left( P \right):x + 2y – 3z + 3 = 0.\) Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P)?

Câu hỏi: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng \(\left( P \right):x + 2y – 3z + 3 = 0.\) Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P)? A. \(\vec n = \left( {1; – 2;3} \right).\)            B. \(\vec n = \left( {1;2; – 3} \right).\)          Đáp án chính xác …

Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng \(\left( P \right):x + 2y – 3z + 3 = 0.\) Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P)? Read More »

Cho a và b là hai số thực dương tùy ý. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

Câu hỏi: Cho a và b là hai số thực dương tùy ý. Mệnh đề nào dưới đây là đúng? A. \(\ln \left( {a{b^3}} \right) = \ln a + \frac{1}{3}\ln b.\)                B. \(\ln \left( {a{b^3}} \right) = \ln a – \frac{1}{3}\ln b.\) C. \(\ln \left( {a{b^3}} \right) = \ln a + 3\ln b.\)                                 …

Cho a và b là hai số thực dương tùy ý. Mệnh đề nào dưới đây là đúng? Read More »

Cho hàm số \(f\left( x \right)\) có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Câu hỏi: Cho hàm số \(f\left( x \right)\) có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? A. \(\left( {1;2} \right).\)                               B. \(\left( { – \infty ;1} \right).\)         Đáp án chính xác C. \(\left( {1; + \infty } \right).\)    D. \(\left( { – \infty …

Cho hàm số \(f\left( x \right)\) có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? Read More »

Cho hàm số \(f\left( x \right)\) có đạo hàm trên đoạn \(\left[ {0;2} \right]\) và \(f\left( 0 \right) = – 1;{\rm{ }}f\left( 2 \right) = 2.\) Tích phân \(\int\limits_0^2 {f'\left( x \right)dx} \) bằng

Câu hỏi: Cho hàm số \(f\left( x \right)\) có đạo hàm trên đoạn \(\left[ {0;2} \right]\) và \(f\left( 0 \right) = – 1;{\rm{ }}f\left( 2 \right) = 2.\) Tích phân \(\int\limits_0^2 {f’\left( x \right)dx} \) bằng A. −1.                     B. 1.                        C. −3.                      D. 3. Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án …

Cho hàm số \(f\left( x \right)\) có đạo hàm trên đoạn \(\left[ {0;2} \right]\) và \(f\left( 0 \right) = – 1;{\rm{ }}f\left( 2 \right) = 2.\) Tích phân \(\int\limits_0^2 {f'\left( x \right)dx} \) bằng Read More »

Tính môđun của số phức z thỏa mãn \(z\left( {1 – i} \right) + 2i = 1.\)

Câu hỏi: Tính môđun của số phức z thỏa mãn \(z\left( {1 – i} \right) + 2i = 1.\) A. \(\frac{{\sqrt 5 }}{2}.\)                            B. \(\frac{{\sqrt {13} }}{2}.\)  C. \(\frac{{\sqrt {10} }}{2}.\)                Đáp án chính xác D. \(\frac{{\sqrt {17} }}{2}.\) Trả lời: Đáp án C Ta có \(z = \frac{{1 – 2i}}{{1 – i}} …

Tính môđun của số phức z thỏa mãn \(z\left( {1 – i} \right) + 2i = 1.\) Read More »

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ?

Câu hỏi: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ? A. \(y = {x^4} – 3{x^2}.\)                             B. \(y = – \frac{1}{4}{x^4} + 3{x^2}.\)     C. \(y = – {x^4} – 2{x^2}.\)                                 D. \(y = – {x^4} + 4{x^2}.\) Đáp án chính xác Trả lời: Đáp …

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ? Read More »

Tính đạo hàm của hàm số \(y = {\log _{\frac{3}{4}}}\left| x \right|.\)

Câu hỏi: Tính đạo hàm của hàm số \(y = {\log _{\frac{3}{4}}}\left| x \right|.\) A. \(y’ = \frac{1}{{x\left( {\ln 3 – 2\ln 2} \right)}}.\)                       Đáp án chính xác B. \(y’ = \frac{1}{{\left| x \right|\left( {\ln 3 – 2\ln 2} \right)}}.\)              C. \(y’ = \frac{{\ln 3}}{{2x\ln 2}}.\)  D. \(y’ = \frac{{\ln 3}}{{2\left| x \right|\ln …

Tính đạo hàm của hàm số \(y = {\log _{\frac{3}{4}}}\left| x \right|.\) Read More »

Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \sin 5x\) là

Câu hỏi: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \sin 5x\) là A. \( – 5\cos 5x + C.\)  B. \(5\cos 5x + C.\)      C. \( – \frac{1}{5}\cos 5x + C.\)        Đáp án chính xác D. \(\frac{1}{5}\cos 5x + C.\) Trả lời: Đáp án C Ta có …

Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \sin 5x\) là Read More »

Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau: Giá trị cực đại của hàm số đã cho là

Câu hỏi: Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau: Giá trị cực đại của hàm số đã cho là A. 4.                        Đáp án chính xác B. 0.                        C. – 2.            D. 2. Trả lời: Đáp án A Giá trị cực đại của hàm số \(f\left( …

Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau:

Giá trị cực đại của hàm số đã cho là Read More »

Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau: Phương trình \(3f\left( x \right) – 2 = 0\) có số nghiệm thực là

Câu hỏi: Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau: Phương trình \(3f\left( x \right) – 2 = 0\) có số nghiệm thực là A. 1.                        B. 2.                        C. 3.                        Đáp án chính xác D. 0. Trả lời: Đáp án C Đường thẳng \(y = \frac{2}{3}\) cắt đồ thị hàm …

Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau:

Phương trình \(3f\left( x \right) – 2 = 0\) có số nghiệm thực là Read More »

Scroll to Top