Bộ đề minh họa môn Toán THPT Quốc gia năm 2022 (đề 11)

Biết  ∫13f⁢(x)⁢?x=3 và ∫31g⁢(x)⁢?x=-6  . Tính tích phân I=∫13[f⁢(x)-2⁢g⁢(x)]⁢?x  .

Câu hỏi: Biết  ∫13f⁢(x)⁢?x=3 và ∫31g⁢(x)⁢?x=–6  . Tính tích phân I=∫13[f⁢(x)–2⁢g⁢(x)]⁢?x  . A. I = 9                            B. I = 15                         C. I = -3                    …

Biết  ∫13f⁢(x)⁢?x=3 và ∫31g⁢(x)⁢?x=-6  . Tính tích phân I=∫13[f⁢(x)-2⁢g⁢(x)]⁢?x  . Read More »

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình 2x + 3y – 4z + 7 = 0 . Tìm tọa độ véc tơ pháp tuyến của (P)

Câu hỏi: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình 2x + 3y – 4z + 7 = 0 . Tìm tọa độ véc tơ pháp tuyến của (P) A. n→=(–2;3;–4) .              B. n→=(–2;–3;–4) .            C. n→=(2;3;–4) .                Đáp án chính xác D. n→=(2;–3;–4) . Trả lời: Đáp án C Mặt phẳng (P) có …

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình 2x + 3y – 4z + 7 = 0 . Tìm tọa độ véc tơ pháp tuyến của (P) Read More »

Một hình trụ có bán kính đáy r­ = 5cm, chiều cao h = 7cm. Diện tích xung quanh của hình trụ này là

Câu hỏi: Một hình trụ có bán kính đáy r­ = 5cm, chiều cao h = 7cm. Diện tích xung quanh của hình trụ này là A. 35π⁢c⁢m2.                       B.70π⁢c⁢m2 .                       Đáp án chính xác C. 703⁢π⁢c⁢m2 .                     D.353⁢π⁢c⁢m2 . Trả lời: Đáp án B Ta có:Sxq = 2πrh = 2π5.7 = 70π (cm2) ====== HOCVN.NET =====

Cho hai số phức z1=2−3i  và z2=1−i  . Tính môđun của số phức .

Câu hỏi: Cho hai số phức z1=2−3i  và z2=1−i  . Tính môđun của số phức . A. z=5 .                        B. z=5 .                           Đáp án chính xác C.z=4 .                           D. z=52 . Trả lời: Đáp án B Ta có: z1+z2=3−4i⇒z1+z2=32+−42=5. ====== HOCVN.NET =====

Với hai số thực dương tùy ý và a≠1, logaa2b  bằng

Câu hỏi: Với hai số thực dương tùy ý và a≠1, logaa2b  bằng A. 4+2logab .              Đáp án chính xác B. 1+2logab .               C. 1+12logab .              D. 4+12logab . Trả lời: Đáp án A Ta có:  logaa2b=2logaa2b=2logaa2+logab=22+logab=4+2logab ====== HOCVN.NET =====

Trong không gian Oxyz, cho điểm P(a;b;c). Khoảng cách từ P đến trục tọa độ Oy bằng

Câu hỏi: Trong không gian Oxyz, cho điểm P(a;b;c). Khoảng cách từ P đến trục tọa độ Oy bằng A. a2+c2.                Đáp án chính xác B. b.                           C. b .                          D. a2+c2 . Trả lời: Đáp án A Hình chiếu vuông góc của P lên trục …

Trong không gian Oxyz, cho điểm P(a;b;c). Khoảng cách từ P đến trục tọa độ Oy bằng Read More »

Thầy Tuấn có một hộp bút gồm 5 cây bút màu đỏ và 4 cây bút màu xanh, hỏi thầy có bao nhiêu cách chọn ra 2 cây bút màu đỏ và 3 cây bút màu xanh từ hộp

Câu hỏi: Thầy Tuấn có một hộp bút gồm 5 cây bút màu đỏ và 4 cây bút màu xanh, hỏi thầy có bao nhiêu cách chọn ra 2 cây bút màu đỏ và 3 cây bút màu xanh từ hộp A. 480.                       B. 44.                         C. 14.                         D. 40. Đáp án chính …

Thầy Tuấn có một hộp bút gồm 5 cây bút màu đỏ và 4 cây bút màu xanh, hỏi thầy có bao nhiêu cách chọn ra 2 cây bút màu đỏ và 3 cây bút màu xanh từ hộp Read More »

Cho fx; gx  là hai hàm số liên tục trên 1;3  thỏa mãn ∫13fx+3gxdx=10  và ∫132fx−gxdx=6  . Tính ∫13fx+gxdx .

Câu hỏi: Cho fx; gx  là hai hàm số liên tục trên 1;3  thỏa mãn ∫13fx+3gxdx=10  và ∫132fx−gxdx=6  . Tính ∫13fx+gxdx . A. 7.                           B. 9.                           C. 6.                          Đáp án chính xác D. 8. Trả lời: Đáp án C Đặt ∫13fxdx=a∫13gxdx=b⇒a+2b=102a−b=6⇒a=4b=2⇒a+b=6 ====== HOCVN.NET =====

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 3 điểm A(-1;0;0) , B(0;3;0) , C(0;0;4). Phương trình nào dưới đây là phương trình của (ABC)  ?

Câu hỏi: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 3 điểm A(-1;0;0) , B(0;3;0) , C(0;0;4). Phương trình nào dưới đây là phương trình của (ABC)  ? A.x1+y3+z4=1 .           B.x1−y3−z4=1 .            C.x4+y3+z−1=1 .          D.x1−y3−z4=−1 . Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án D Ta có ABC:x−1+y3+z4=1⇔x1−y3−z4=−1. ====== HOCVN.NET =====

Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng biến thiên như hình vẽ. Hàm số y=fx  là hàm số nào trong các hàm số sau

Câu hỏi: Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng biến thiên như hình vẽ. Hàm số y=fx  là hàm số nào trong các hàm số sau A. y=x3−6×2+9x−2 .                                   Đáp án chính xác B. y=x3+6×2−9x+3 . C. y=−x4+4×2−1 .                                         D. y=−x3+6×2−9x−2 . Trả lời: Đáp án A Ta loại ngay đáp án …

Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng biến thiên như hình vẽ.

Hàm số y=fx  là hàm số nào trong các hàm số sau Read More »

Scroll to Top