Số? a) 6 m2 76 dm2 = …?… dm2 c) 3 m2 2 dm2 = …?… dm2 b) 3 dm2 15 dm2 = …?… cm2 d) 8m2 4 cm2 = …?… cm2Câu hỏi: Số? a) 6 m2 76 dm2 = …?… dm2 c) 3 m2 2 dm2 = …?… dm2 b) 3 dm2 15 dm2 = …?… cm2 d) 8m2 4 cm2 = …?… cm2 Trả lời: Lời giải a) 6 m2 76 dm2 = 676 dm2 c) 3 m2 2 dm2 = 302 dm2 b) …Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *