Số thích hợp viết vào chỗ chấm : 13giờ = ………. phút là bao nhiêu?A.15B.20C.8


Câu hỏi:

Các số : 274 759; 247 975; 795 427; 795 724Hãy xếp theo thứ tự từ bé đến lớn

Trả lời:

Xếp theo thứ tự từ bé đến lớn: 247 975, 274 759, 795 427, 795 724

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *