Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 7 yến 8 kg = …… kg là:Câu hỏi: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 7 yến 8 kg = …… kg là: Trả lời: 7 yến 8 kg = 78 kg ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *