Số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là số nào ?Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:A.1000B.1234C.0123D.1023


Câu hỏi:

Hình vẽ bên dưới có hình ABCD, AEHD, EBCH là hình chữ nhật. Ghi phần trả lời vào chỗ chấm:a. Cạnh BC song song với cạnh … và … b. Trong hình chữ nhật EBCH, cạnh EH vuông góc với cạnh: … và …

Trả lời:

a. Cạnh BC song song với cạnh EH và AD.b. Trong hình chữ nhật EBCH, cạnh EH vuông góc với cạnh: EB và HC

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *