Số các ước của 40 là:


Câu hỏi:

Số các ước lớn hơn -6 và nhỏ hơn 10 của 60 là:

A. 11;

Đáp án chính xác

B. 10;

C. 9;

D. 12.

Trả lời:

Đáp án đúng là: A
Ta có các ước dương của 60 là: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20; 30; 60. Do đó các ước của 60 là: 1; -1; 2; -2; 3; -3; 4; -4; 5; -5; 6; -6; 10; -10; 12; -12; 15; -15; 20; -20; 30; -30; 60; -60.
Các ước lớn hơn -6 và nhỏ hơn 10 là: -5; -4; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 4; 5; 6.
Vậy có 11 ước lớn hơn -6 và nhỏ hơn 10 của 60.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *