Số các giá trị nguyên của x lớn hơn 0 và nhỏ hơn 10 thỏa mãn 3x – 5 chia hết cho 4.


Câu hỏi:

Số phần tử có giá trị nguyên của x thỏa mãn 2x + 2 chia hết cho 2x – 3.

A. 4;

Đáp án chính xác

B. 3;

C. 2;

D. 1.

Trả lời:

Đáp án đúng là: A
(2x + 2)\( \vdots \)(2x – 3)
[(2x – 3) + 5]\( \vdots \)(2x – 3)
Ta có:
2x – 3 chia hết cho 2x – 3 nên 5 chia hết cho 2x – 3
3x – 3 \( \in \)Ư(5)
Các ước dương của 5 là: 1; 5, do đó các ước của 5 là: 1; -1; 5; -5
2x – 3\( \in \){-5; -1; 1; 5}
x\( \in \){-1; 1; 2; 4}
Vậy có 4 phần tử thỏa mãn

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *