Số? Ba bạn Thu, Thảo, Thành xếp được tất cả 405 ngôi sao. Sau đó, Thu cho Thành 15 ngôi sao, Thảo cho Thành 10 ngôi sao thì số ngôi sao của ba bạn bằng nhau. a) Sau khi Thu và Thảo cho thành, mỗi bạn có …?… ngôi sao. b) Lúc đầu: Thu xếp được …?… ngôi sao. Thảo xếp được …?… ngôi sao. Thành xếp được …?… ngôi sao.


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 4 / Số?
Ba bạn Thu, Thảo, Thành xếp được tất cả 405 ngôi sao. Sau đó, Thu cho Thành 15 ngôi sao, Thảo cho Thành 10 ngôi sao thì số ngôi sao của ba bạn bằng nhau.
a) Sau khi Thu và Thảo cho thành, mỗi bạn có …?… ngôi sao.
b) Lúc đầu:
Thu xếp được …?… ngôi sao.
Thảo xếp được …?… ngôi sao.
Thành xếp được …?… ngôi sao.Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *